Ngày 26/08/2016 23:08

Thời hạn nộp báo cáo tờ khai thuế năm 2014

10/03/2014

Thời hạn nộp báo cáo tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo tháng và quý, thuế TNCN, thuế TNDN năm 2014 – Theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính đã nêu rõ thời gian nộp các loại báo cáo thuế năm 2014 như:


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo. Các loại hồ sơ nộp theo tháng như:


+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( cho doanh nghiệp mới thành lâp dưới 12 tháng)
+ Thuế thu nhập cá nhân ( cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN trên 50 triệu đồng)
+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 20 tỷ).
Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng của tháng 8/2013 thì thời hạn nộp là ngày 20/9/2013

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý: chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo . Các loại hồ sơ nộp theo quý như:
+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề dưới 20 tỷ )
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
+ Thuế thu nhập cá nhân ( Dành cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN dưới 50 triệu đồng.
+ TỜ khai thuế TNDN tạm tính quý.
Ví dụ: thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 1 năm 2014 là ngày 30/4/2014

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch. Ví dụ như thuế Môn bài. Nhưng hiện nay các doanh nghiệp đã và đang hoạt động chỉ cần nộp tiền thuế còn tờ khai không phải nộp. Hạn nộp tiền thuế là ngày 30/1/2014

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
Ví dụ như khi cá nhân cho thuê nhà ( Doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân) Trong vòng 10 ngày phải nộp làm thủ tục nộp thuế thì mới được cơ quan thuế cấp hóa đơn.
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Ví dụ như : Báo cáo tài chính – hạn nộp báo cáo tài chính năm 2013 là ngày 31/3/2014

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
Lưu ý: quá thời hạn nộp trên doanh nghiệp chưa nộp tờ khai thuế sẽ bị xử lý theo Thông tư 166/2013/TT-BCT Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế


Tags:
Tin đã đăng
Tư vấn Online

Phạm Nhung: 097 353 5790


Vi Thị Lành : 099 607 7549

Lớp học thử mở liên tục